baner - Innowacje

Program „Współpraca” – trzon 7PR

Program „Współpraca”, trzon 7PR i jednocześnie największy jego komponent, sprzyja wspólnym badaniom w Europie i innych państwach partnerskich na rzecz kilku kluczowych obszarów tematycznych. Tymi obszarami tematycznymi są: zdrowie; żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia; technologie informacyjne i komunikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (w tym zmiany klimatyczne); transport (w tym aeronautyka); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo. Program ten obejmuje również wspólne inicjatywy technologiczne, które są związanymi z przemysłem i finansowanymi z wielu źródeł działaniami na szeroką skalę, i które są w niektórych przypadkach wspomagane finansowo z sektorów publicznego i prywatnego. Innymi znaczącymi osiągnięciami tego programu są: koordynacja pozawspólnotowych programów badawczych mająca na celu zbliżenie europejskich – krajowych i regionalnych – programów badawczych (np. ERA-NET) oraz mechanizm finansowego podziału ryzyka. Zwraca się również szczególną uwagę na badania multidyscyplinarne i w  dziedzinach przekrojowych, łącznie ze wspólnymi zaproszeniami do składania wniosków na propozycje projektów obejmujących kilka obszarów tematycznych.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz