baner - Innowacje

Badania naukowe o potencjale rynkowym

Poniższe oferty wyników badań naukowy o potencjale rynkowym adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy z sektorem nauki i implementacją wyników badań w swojej firmie lub nawiązaniem współpracy biznesowej z Twórcami.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli zainteresuje Państwa jeden z poniższych projektów opracowanych przez naukowców regionu kujawsko-pomorskiego.

Nr ofertyProjekt
34/BROcena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych.
W Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opracowana projekt badawczy nad oceną stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych województwa kujawsko - pomorskiego i ustalanie sposobów zapobiegania temu zjawisku.
więcej:
http://ibe.ukw.edu.pl/biotechnologia2.htm
33/BRUruchamianie procesu programowanej śmierci komórek.
W Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opracowana projekt badawczy nad uruchamianiem procesu programowanej śmierci komórek w warunkach tlenowej hodowli drożdży Saccharomyces cerevisiae.
więcej:
http://ibe.ukw.edu.pl/biotechnologia2.htm
32/BRBadania nad składem produktów ubocznych fermentacji.
W Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opracowano projekt badawczy dot. składu produktów ubocznych fermentacji oraz zanieczyszczeń w destylatach spirytusowych i napojach alkoholowych.
więcej:
http://ibe.ukw.edu.pl/biotechnologia2.htm
31/BRPoprawa efektywności ekonomicznej produkcji etanolu.
W Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opracowana projekt badawczy dot. poprawy efektywności ekonomicznej produkcji etanolu poprzez optymalizację operacji i procesów jednostkowych
więcej:
http://ibe.ukw.edu.pl/biotechnologia2.htm
30/BRCharakterystyka cech biotechnologicznych mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach fermentacyjnych.
W Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opracowana projekt badawczy opisujący charakterystykę cech biotechnologicznych mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach fermentacyjnych. W badaniach wykorzystane są głównie drobnoustroje dostępne w krajowych kolekcjach kultur mikroorganizmów przemysłowych.
więcej:
http://ibe.ukw.edu.pl/biotechnologia2.htm
29/BRCharakterystyka degradacji skrobi enzymatycznej
W Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opracowano projekt badawczy opisujący charakterystykę degradacji enzymatycznej skrobi pochodzącej z krajowych odmian roślin bogatych w skrobię. Badania mają na celu optymalizację doboru preparatów enzymatycznych w celu przyspieszenia hydrolizy oraz uzyskania możliwie głębokiej degradacji skrobi w celu pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego tkwiącego w surowcu.
więcej:
http://ibe.ukw.edu.pl/biotechnologia2.htm
28/BRDoskonalenie metod enzymatycznej degradacji polisacharydów dla celów produkcji etanolu spożywczego i paliwowego.
W Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opracowano projekt badawczy doskonalenia metod enzymatycznej degradacji polisacharydów (skrobia, biomasa celulozowa) dla celów produkcji etanolu spożywczego i paliwowego. Badania uwzględniają monitoring kinetyki procesu przebiegającego z udziałem różnorodnych preparatów enzymatycznych, oraz ocenę dynamiki wykorzystania produktów hydrolizy przez mikroorganizmy w procesie biosyntezy etanolu. Rezultaty badań poza funkcją poznawczą, znajdą zastosowanie do optymalizacji sposobów przygotowywania i składu podłoży fermentacyjnych.
więcej:
http://ibe.ukw.edu.pl/biotechnologia2.htm
27/BRFluorescencja roztworów półprzewodników w THF-ie jako rozpuszczalniku.
W Katedrze Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od kilku lat trwają prace nad syntezą nowych funkcjonalizowanych polimerów przewodzących bazujących na układach poli[tiofenów] i poli[siloli]. Efektem pracy jest kilkanaście zgłoszeń patentowych chroniących ponad 40 materiałów polimerowych. Uzyskane w etapie nieskomplikowanej i niedrogiej syntezy związki wykazują wysoką trwałość termiczną, szeroką gamę właściwości optycznych, oraz różne wartości przewodnictwa właściwego. Cechą, na którą warto jest zwrócić szczególną uwagę jest zdolność otrzymanych polimerów do rozpuszczania w klasycznych rozpuszczalnikach organicznych takich jak: NMP, THF, CH2Cl2, CHCl3.
więcej:
http://www.tarr.org.pl/news/files/2010-07-22/polimery_śweicące_info_21_07_2010.doc
26/BRKoncepcja nowego leku przeciw zakrzepom krwi do walki z zawałami serca i udarami mózgu
Celem projektu było opracowanie nowego leku do wykorzystania w terapii zatorów, który ułatwi terapię rozległych zawałów i zatorów i w efekcie przyczyni się do się poprawy jakości życia pacjentów z takimi schorzeniami. Planuje się, że patent może być wykorzystany do produkcji leków w komercyjnych przedsiębiorstwach biotechnologicznych. Podstawowym celem projektu jest ochrona patentowa zastosowania enzymu - kinazy adenylanowej jako czynnika hamującego tworzenia skrzeplin (agregacji płytek krwi) oraz rozpuszczania agregatów płytek (deagregacji zaktywowanych płytek krwi) w warunkach zagrożenia życia pacjenta. Przedmiot opatentowania powstał w oparciu o badania biochemiczne i biotechnologiczne, które pozwalają na selekcję i przystosowanie aktywnych bio-związków do wykorzystywane w przemyśle, medycynie i rolnictwie.
25/BREkonometryczne modelowanie i prognozowanie procesów biznesowych.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, którym zależy na profesjonalnych prognozach swojej działalności, w szczególności modelowaniu i prognozowaniu sprzedaży. Badanie jest każdorazowo dostosowywane do specyfiki i potrzeb zainteresowanego przedsiębiorstwa. W zależności od oczekiwań może być to procedura optymalizacji pewnych procesów, ich ekonometrycznego modelowania oraz prognozowania. Innowacyjnością jest mozliwość przedsiębiorstw do posiadanie modelu własnych procesów biznesowych oraz możliwość generowania prognoz na podstawie posiadanych modeli.
24/BRKoncepcja budowy sieci radiowej.
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich powszechnego dostępu do globalnej sieci Internet, stworzenia warunków do wykorzystania tej sieci jako sprawnego środka komunikacji oraz dostępu do informacji dającej możliwości poszerzania wiedzy z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Budowa społeczeństwa informacyjnego wpłynie na usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej.
23/BRBadania nad optymalizacją nawożenia mineralnego karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus).
Stosując odpowiednie nawożenie można próbować stymulować wielkością i jakością plonu podkreślając te jego cechy, które w zależności od przeznaczenia są najbardziej pożądane. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w odniesieniu do roślin zielarskich, które stosunkowo niedawno trafiły ze stanu dzikiego do uprawy polowej, bądź zostały sprowadzone, podobnie jak karczoch, z innej strefy klimatycznej. Zastosowanie uzyskanych wyników badań określających właściwy stosunek azotu do fosforu i potasu w nawożeniu karczocha można wykorzystać w praktyce rolniczej w celu uzyskania wartościowego surowca w zależności od jego kierunku użytkowania.
22/BROptymalizacja nawożenia mineralnego wybranych roślin pastewnych.
W warunkach polskiego rolnictwa obserwuje się tendencje do wzrostu stosowania wysokich dawek azotu bez zachowania tradycyjnie ustalonych proporcji do pozostałych składników pokarmowych a zwłaszcza potasu, co w konsekwencji niekorzystnie wpływa na wysokość i jakość plonów roślin. Jednym z istotnych kryteriów przydatności kukurydzy i pszenicy ozimej uprawianych na paszę jest plon białka ogólnego oraz równowaga jonowa składników pokarmowych. Uzyskane wyniki pozwolą uświadomić farmerom, że nie nawożenie azotem i potasem a ich właściwy stosunek decyduje o walorach jakościowych paszy oraz zaproponować do wdrożenia w praktyce rolniczej jego wartość.
21/BRZachowanie lub zwiększenie żyzności i urodzajności gleby oraz produkcyjności roślin w warunkach wykorzystania słomy na cele energetyczne.
Celem projektu jest ograniczenie ubytku masy organicznej z gleb, a w konsekwencji powolnej degradacji agroekosystemów. Słoma zbóż i rzepaku, lokalnie w dużych ilościach, jako źródło energii spalana jest w kotłach ciepłowniczych. Celem utylitarnym projektu jest opracowanie takich zasad agrotechniki zbóż i rzepaku, które w warunkach wykorzystywania słomy jako źródła energii odnawialnej, umożliwiłyby utrzymanie żyzności i urodzajności gleby oraz wysokiej produkcyjności roślin. Zakłada się, że w tych warunkach oprócz wnoszenia do gleby materii organicznej międzyplonów i samosiewów, korzystnie na właściwości fizykochemiczne gleby może oddziaływać stosowanie popiołu otrzymywanego ze spalania słomy zbóż i rzepaku oraz zmniejszenie tempa mineralizacji materii organicznej gleby poprzez stosowanie uprawy bezorkowej.
20/BRMonitoring i bioróżnorodność fauny terenów chronionych, przyrodniczo cennych oraz antropogenicznych w regionie kujawsko-pomorskim
Celem projektu jest określenie znaczenia tzw. wysp środowiskowych w krajobrazie rolniczym dla mszyc i ich naturalnych wrogów oraz monitorowanie i ocena funkcjonowania obszarów chronionych woj. kujawsko-pomorskiego, gnieżdżenie się i biologia lęgowa kapturki w różnych typach środowisk, bioróżnorodność chrząszczy biegaczowatych, trzmieli i nicieni w środowiskach miejskich, podmiejskich i w dolinach rzecznych, określenie występowania parazytoidów mszyc na roślinach dziko rosnących metodą dyssekcji. Wyniki badań mogą posłużyć do ochrony przyrody, ekorozwóju miast, planów urbanizacyjnych oraz agroturystyce.
19/BRBezprzewodowa sieć telemetryczna dla rozproszonych systemów monitorowania liczników energii elektrycznej
Celem projektu jest opracowanie bezprzewodowej sieci dostępnej do zdolnego odczytu liczników energii elektrycznej. Podjęcie prac będących przedmiotem projektu jest konsekwencją zmian zachodzących na rynku. Monitorowanie, racjonalna dystrybucja energii i innych mediów prowadzi do oszczędności oraz ochrony środowiska. System może być wykorzystany do częstej akwizycji i uaktualnieniu danych o zużyciu energii elektrycznej u użytkowników indywidualnych oraz instytucji.
18/BRBadanie tożsamości odmian roślin uprawnych
Projekt obejmuje badanie tożsamości odmian roślin. Dotychczas identyfikację odmian przeprowadza się na podstawie cech morfologicznych np. barwy kwiatostanu, używając w tym celu katalogu barw. Ocena barw tą metodą jest jednak wysoce subiektywna, gdyż zależy od zdolności optycznych oceniającego oraz warunków świetlnych, a ponadto w metodzie tej potrzebne są kwiatostany, które powstają w ściśle określonym czasie na roślinie. Projekt rozwiązuje problem udowodnienia tożsamości odmian, co może być wykorzystywane np. w sadownictwie, na przejściach granicznych lub na wczesnych etapach hodowli nowych odmian.
17/BROpracowanie technologii mikrorozmnażania roślin ozdobnych
Projekt zakłada opracowanie składu pożywek dla nowo wprowadzanych roślin ozdobnych oraz udoskonalenie składu pożywek w przypadku gatunków trudno mnożących się gdzie istnieje konieczność ciągłego dostosowania składu pożywek i optymalizacji rodzajów eksplantów i metod mikrorozmnażania w celu podniesienia efektywności mnożenia. Projekt skierowany jest do laboratoriów produkujących kultury in vitro.
16/BRHodowla oryginalnych odmian roślin ozdobnych
Projekt zakłada uzyskanie atrakcyjnych odmian roślin ozdobnych z wykorzystaniem technik indukowanej mutagenezy oraz roślinnych kultur in vitro. Metoda uzyskiwania nowych odmian z zastosowaniem kultu in vitro oraz promieniowania jonizującego jest prosta, tania i efektywna. Projekt ma możliwość zastosowania w ogrodnictwie – hodowla nowych odmian, produkcji ogrodniczej.
15/BRMożliwości stosowania nawożenia dolistnego w celu poprawy jakości i zdolności przechowalniczej rukoli
Celem badania jest zbadanie możliwości ograniczenia zawartości azotanów poprzez aplikację jonów, konkurujących z azotanami na poziomie ich przyswajania oraz przebadanie czy dolistne stosowanie roztworów chlorku wodoru, chlorku magnezu oraz siarczanu magnezu pozytywnie wpłynie na jakość i zdolność przechowalniczą rukoli. Rukola może być uprawiana jako poplon wiosną lub w szczególności jesienią w uprawach pod szkłem.
14/BRDoskonalenie technologii uprawy roślin ogrodniczych
Badania mają na celu opracowanie nowoczesnych technologii uprawy szczególnie w zakresie introdukcji nowych gatunków, możliwości stosowania różnorodnych podłoży, warunków termicznych, fotoperodu oraz przechowywania i pędzenia cebul i bulw roślin ozdobnych. Indukcja roślin z odległych stref klimatycznych wymaga opracowania precyzyjnej i ekonomicznie opłacalnej technologii uprawy i doskonalenia jej do potrzeb zarówno producentów jak i rynku roślin ozdobnych i warzywnych. Projekt skierowany jest głównie do firm ogrodniczych, zajmujących się produkcją roślin ozdobnych i warzywnych.
13/BRDoskonalenie metod mikrorozmnażania mniej znanych gatunków roślin warzywnych
Badania przewidziane w projekcie mają na celu opracowanie optymalnego składu pożywek, uwzględniającego indywidualne wymagania gatunku, a nawet odmiany rośliny oraz metodę i cel rozmnażania. Stosowanie rozwiązania pozwala na znaczne skrócenie procesu tworzenia nowych odmian oraz na szybkie namazanie roślin, charakteryzujących się niskim potencjałem w przypadku rozmnażania generatywnego. Projekt skierowany jest głównie do laboratoriów in vitro, zajmujących się produkcją materiału rozmnożeniowego dla firm ogrodniczych.
12/BRBarwa światła jako proekologiczny czynnik kształtujący wzrost i pokrój roślin ogrodniczych
Projekt dotyczy opracowania prostych, a zarazem efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych metod produkcji rozsady sadzonek roślin ogrodniczych w okresach niedoboru światła naturalnego. Zastosowanie barwy światła, jako czynnika kontrolującego wzrost i pokrój roślin ogrodniczych, budzi coraz większe zainteresowanie w ogrodnictwie wielu krajów świata. Realizacja tego projektu skierowana jest głównie do firm ogrodniczych, zajmujących się produkcją rozsady oraz sadzonek różnych gatunków roślin ogrodniczych.
11/BRSposób otrzymywania nawozów wieloskładnikowych
Celem projektu jest opracowanie sposobu wytwarzania granulowanych nawozów wieloskładnikowych o złożonym składzie chemicznym, kulistym kształcie i wyrównanych rozmiarach oraz dużej wytrzymałości mechanicznej, co gwarantować ma optymalne uwalnianie składników przyswajalnych dla roślin a także ułatwić ich aplikację za pomocą znanych urządzeń agrotechnicznych. Projekt w formie patentu możliwy jest do realizacji w przedsiębiorstwach i firmach produkujących nawozy mineralne.
10/BRNawozy wieloskładnikowe, zwłaszcza granulowane z udziałem minerałów
Przedmiotem wynalazku są nawozy wieloskładnikowe, zwłaszcza granulowane uzyskiwana metodą bezciśnieniową, z udziałem makro- i mikroelement ów oraz minerałów należących do grupy glinokrzemowych. Udział minerałów w nawozach według wynalazku sprawia, że są to nawozy o spowolnionym działaniu. Projekt możliwy jest do realizacji w przedsiębiorstwach i firmach produkujących nawozy mineralne.
09/BRNowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej
Projekt dotyczy rozpoznania związków odpowiedzialnych za powstanie uciążliwości zapachowej podczas przetwarzania i utylizacji odpowiedniej tkanki zwierzęcej, w przemyśle tłuszczowym, kompostowaniu odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz oczyszczaniu ścieków. W trakcie badań powstał patent na sposób katalitycznego utleniania odorów w mineralnych złożach drobno- i mikroporowatych. Sposób według wynalazku stwarza nowe perspektywy likwidacji odorów na otwartych terenach np. składowisk odpadów, magazynów osadów ściekowych, płyt obornika i innych magazynów biodegradowalnych odpadów.
08/BRBadanie zawartości i składu aminokwasowego białka w plonach zbóż paszowych zbieranych w regonie Pomorza i Kujaw
W województwie kujawsko-pomorskim zebrano 194 prób ziarna zbóż przeznaczonych na cele paszowe, oznaczono zawartość białka oraz jego skład aminokwasowy. Współczesna towarowa produkcja rolnicza opiera się w dużym stopniu na systematycznie aktualizowanej i upowszechnianej informacji. Realizowany projekt służy temu celowi w zakresie towarowej produkcji zbóż paszowych oraz ich wykorzystaniu w tuczu zwierząt, generując istotne informacje o wartości biologicznej plonu roślin, w tym białka, podstawowego składnika pasz, a w efekcie także pożywienia konsumentów. Prowadzone działania pomogą podwyższyć efektywność produkcji zwierzęcej, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności tej działalności w regionie oraz zwiększenia dochodowości produkcji zwierzęcej. Projekt ma znaczenie dla towarowej produkcji zbóż oraz chowu zwierząt.
07/BRSiarka jako składnik nawozowy kształtujący wielkość i jakość plonów roślin uprawnych
Celem jest zbadanie możliwości oddziaływania siarki na wielkość i jakość plonów roślin uprawnych, w szczególności – na zawartość białka ogólnego oraz jego wartość odżywczą. Wobec zmniejszającej się emisji siarki z atmosfery do gleb oraz przewidywalnej intensyfikacji upraw w regionie kujawsko-pomorskim, można sądzić, że ten składnik jest niezbędnym elementem nawożenia i powinien być w coraz większym zakresie uwzględniany w agrotechnice roślin. Proponuje się odpowiednia dawkę dla jęczmienia jarego, łubinu oraz dla gorczycy, powoduje to możliwość uzyskania wysokiego plonu roślin i efektywnego wykorzystania innych składników zwłaszcza azotu.
06/BRMetoda szacowania jakości lucerny w warunkach polowych
Istota metody polega na opracowaniu zależności regresyjnej pomiędzy wysokością roślin w różnych fazach rozwojowych a neutralną detergentową frakcją włókna (NDF) oznaczoną w warunkach laboratoryjnych. Metoda pozwala określić termin zbioru lucerny, optymalny z punktu widzenia wielkości plonu, bez potrzeby wykonywania analiz laboratoryjnych. Jest to metoda bardzo tania, łatwa do nauczenia się przez rolnika, szybka i efektywna, gdyż opóźnianie zbioru powoduje przyrost plonu, ale drastyczny spadek jego jakości, co jest istotne dla producentów wysokowydajnego bydła mlecznego.
05/BRPodwyższenie trwałości zmęczeniowej połączeń spawalniczych
Projekt dotyczy tworzenia konstrukcji spawalnych ze względu na zmęczeniowe pękanie. Projekt określa wpływ różnych zabiegów technologicznych na właściwości zmęczeniowe obiektów wykonywanych w technologii spawania. Celem jest praktyczna adaptacja wytycznych zawartych w procedurach FITNETU na typowe przykłady połączeń stosowanych w pojazdach drogowych, szynowych oraz morskich.
04/BRGospodarowanie energią odnawialną
Projekt dotyczy uzyskania wysokoenergetycznego surowca z wykorzystaniem organicznych osadów dennych i biokomponentów. Jest to zupełnie nowatorskie podejście do wykorzystania powszechnie występującej biomasy, która nie była dotychczas przedmiotem zainteresowania nauki i techniki z punktu widzenia przydatności dla potrzeb energetyki. Uzyskanie biopaliwa stanowi korzyści dla gospodarki i przemysłu a tym samym odciąża środowisko. Projekt ma zastosowanie w ciepłownictwie, energetyce oraz rolnictwie, przemyśle, leśnictwie i edukacji.
03/BRStudnia rozprężna z hydraulicznym wyciągiem gazów kanałowych
Projekt dotyczy sposób transportu małych ilości ścieków z miejscowości podmiejskich do studni rozprężnych usytuowanych na przewodach kanalizacyjnych w mieście o grawitacyjnym przepływie do oczyszczalni ścieków. Dotychczas stosowane metody walki z odorami są bardzo kosztowne, obciążają finansowo użytkowników i są mało skuteczne. Przedstawione rozwiązanie jest proste, tanie w budowie oraz eksploatacji i stanowi optymalny sposób pozbycia się uciążliwych zapachów. Opracowane rozwiązanie działa samoczynnie.
02/BRKomora do badań dymotwórczości materiałów
Komora służy do badania właściwości dymotwórczych materiałów. Na polskim rynku takie komory istnieją w nielicznych laboratoriach, lecz nie są one produkowane w kraju. Przewagą proponowanej komory w stosunku do istniejących rozwiązań jest możliwość wykonywania badań przedwstępnych pozwalających na ocenę właściwości dymotwórczych materiału przed poddaniem go certyfikacji.
01/BRInnowacyjna technologia układania nawierzchni z asfaltu porowatego
Celem stosowania technologii jest zwiększenie przyczepności pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie nawierzchni pochłaniających wodę opadową. Zastosowanie technologii daje również dodatkowy efekt w postaci zmniejszenia hałasu toczenia kół. Proponowana technologia rozwiązuje problem odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni drogi, praktyczne testy zostały przeprowadzone na terenie Holandii.