baner - Innowacje

Prawo Własności Przemysłowej

Wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.

Wzorom użytkowym przysługuje krótszy okres ochronny niż w przypadku patentów, w Polsce jest to maksymalnie 10 lat.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 95) Ponadto właściciel może zawierać umowy licencyjne z producentami zainteresowanymi powielaniem danego produktu oraz czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

Wzór użytkowy a patent

Patent chroni wynalazki nowe, cechujące się odpowiednim stopniem wynalazczości oraz przemysłowym zastosowaniem. Wzór użytkowy natomiast jest rozwiązaniem technicznym, nowym, które ma zastosowanie w przemyśle, ale nie posiada poziomu wynalazczego.

W przypadku roweru wzorem użytkowym może być jego konstrukcja, jeśli rozwiązuje ona nowe i użyteczne zagadnienie techniczne. Natomiast patent może chronić specjalne amortyzatory. Wzór przemysłowy dotyczyć może siodełka lub kierownicy. Znak towarowy to zwykle logo producenta.

W przypadku elektrycznej szczoteczki do zębów wzorem użytkowym jest nowe rozwiązanie techniczne wykorzystane w tej szczoteczce, które zwiększa jej funkcjonalność oraz atrakcyjność.

Procedura zgłoszenia wzoru użytkowego

Urzędem, który przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące wzorów użytkowych jest Urząd Patentowy RP.

Zgłoszenia rozwiązania w celu uzyskania prawa ochronnego dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego dokumentacji zgłoszeniowej, tj.:

  • podania, zawierającego co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego;
  • opisu rozwiązania (w trzech egzemplarzach) ujawniający jego istotę;
  • zastrzeżeń ochronnych (w trzech egzemplarzach) określających w sposób zwięzły lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany zakres przedmiotowy rozwiązania;
  • skrótu opisu (w dwóch egzemplarzach) stanowiącego zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania.

Wraz ze zgłoszeniem należy także dokonać odpowiedniej opłaty. Aktualnie obowiązujące stawki opłat można znaleźć na witrynie internetowej Urzędu Patentowego: uprp.pl.

Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskana prawa ochronnego.

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.