baner - Forum

Prawo Własności Przemysłowej

Wzór przemysłowy

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Można powiedzieć, że Wzór przemysłowy dotyczy ozdobnych i estetycznych elementów wytworu. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych (art. 102).

Za wytwór uważa się także:

  1. Przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony).
  2. Część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.
  3. Część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu (art. 103).

Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowaniu wzoru.

Przykładem wzoru przemysłowego są np. okulary słoneczne. Wzorem przemysłowym mogą być chronione w tym przypadku — wzornictwo oprawy czy kształt szkieł.

Telefon komórkowy — jego kształt stanowi rodzaj wzoru przemysłowego. Technologie w nim umieszczone są zazwyczaj chronione patentami.

Dzięki zastosowaniu wzornictwa przemysłowego produkt staje się atrakcyjniejszy, a jego wartość wzrasta. Dlatego też wzory przemysłowe należy rejestrować i chronić. Ochrona produktu wzorem przemysłowym daje pewność, że nie będzie on nielegalnie kopiowany. Wzór pomaga też w promowaniu bardziej innowacyjnych i estetycznych produktów. Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Procedura uzyskania wzoru przemysłowego

Instytucją zajmującą się przyjmowaniem i badaniem zgłoszeń wzorów przemysłowych i orzekania w sprawie ich rejestracji jest Urząd Patentowy RP.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji powinno obejmować:

  • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;
  • ilustrację wzoru przemysłowego;
  • opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego;

Oprócz podania i opisu wzoru zgłoszenie może też zawierać próbki materiału włókienniczego.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania.

Udzielenie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych podlegają wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych.