baner - Innowacje

Prawo Własności Przemysłowej

Znak towarowy

Znak towarowy to oznaczenie, które wyróżnia producenta danego towaru czy usługi od innych producentów.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Zarejestrowany znak towarowy gwarantuje jego właścicielowi wyłączność na używanie danego znaku w celu identyfikacji towarów, usług. Ochrona, jaką daje znak towarowy trwa maksymalnie 10 lat. Może być jednak odnawiana. Konsumenci na ogół kojarzą znaki towarowe z konkretnymi produktami. Produkty stają się rozpoznawalne dzięki znakom towarowym Znak towarowy to często wyznacznik prestiżu i reputacji, jakimi cieszy się producent danych towarów.

Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy). Zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację oraz przez zrzeszone w niej podmioty określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację (art. 136 Ustawy Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r.)

Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla produktów tego samego rodzaju, jeżeli:

  • jest podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego,
  • jest identyczny lub podobny do znaku powszechnie znanego i używanego jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innego osoby,
  • jest podobny do znaku zarejestrowanego wcześniej, którego ochrona ustała, o od daty wygaśnięcia nie upłynęły dwa lata;

Procedura uzyskania znaku towarowego

Urząd Patentowy RP przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych oraz prowadzi rejestr znaków towarowych.

Zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno obejmować:

  • podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy,
  • wskazanie zgłaszającego poprzez wymienienie jego nazwy zgodnej z wpisem w odpowiednim rejestrze, siedziby lub imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jego adresu zamieszkania,
  • wskazanie znaku,
  • wskazanie, dla jakich towarów (usług) przeznaczony jest zgłaszany znak towarowy. Pewne znaki wymagają dodatkowych dokumentów w postaci załączników, np. w przypadku zgłoszenia znaku przez dwóch niezależnych przedsiębiorców w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego konieczne jest załączenie regulaminu używania znaku, także niektóre postaci znaków wymagają załączenia fotografii.

Wraz ze zgłoszeniem należy także dokonać odpowiedniej opłaty. Aktualnie obowiązujące stawki opłat można znaleźć na witrynie internetowej Urzędu Patentowego: uprp.pl.

Urząd Patentowy RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP, niezwłocznie po upływie trzech miesięcy od daty dokonania zgłoszenia.