baner - Innowacje

Rynki państw UE

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Austria
Biuletyn Euro Info nr 4, październik 2007

Austria to jeden z najbardziej stabilnych ekonomicznie i najbogatszych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W 2003 r. realna wartość wskaźnika PKB wynosiła 0,9%, a największe znaczenie w wytwarzaniu PKB mają usługi (60%) oraz przemysł i budownictwa (37%).

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Czechy
Biuletyn Euro Info nr 2, sierpień 2007

Republika Czeska jest interesującym miejscem lokowania inwestycji zagranicznych. Niskie koszty pracy, wolnorynkowa i stabilna gospodarka o szybkim tempie wzrostu oraz wysoko wykwalifikowana kadra to główne walory, które zachęcają zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Czechach. Bezrobocie już od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie, a wskaźnik inflacji jest jednym z niższych w krajach UE.

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Słowacja
Biuletyn EuroInfo dla małych i średnich firm nr 7, listopad 2006

Słowacja przyciąga inwestorów zagranicznych dobrymi warunkami inwestycyjnymi, niskimi podatkami i swobodą obrotu nieruchomościami. Koszty pracy na Słowacji należą do najniższych w Unii Europejskiej, a siła robocza jest wysoko wykwalifikowana. Często inwestorzy, mając do wyboru zaangażowanie swojego kapitału w Polsce lub na Słowacji, wybierają właśnie Słowację. W ostatnich latach gospodarka słowacka dynamicznie się rozwija. Według danych Eurostatu wartość PKB Słowacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi około 47% średniej krajów UE (przed Polską, Estonią, Litwą i Łotwą).

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Szwecja
Biuletyn EuroInfo dla małych i średnich firm nr 5, wrzesień 2006

Szwecja jako jeden z trzech dotychczasowych krajów Unii Europejskiej całkowicie otworzyła swój rynek pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich. Rynek szwedzki stwarza ogromne szanse zwłaszcza dla polskich firm świadczących usługi budowlane. Należy jednak pamiętać, że prawo socjalne i związki zawodowe odgrywają tutaj wyjątkowo ważną rolę. Szwecja jest blisko 9 - milionowym rynkiem zamożnych i wymagających konsumentów, dlatego też polskie towary mają tu szansę na sukces, jeśli odznaczają się doskonałą jakością i są atrakcyjnie opakowane.

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Grecja
Biuletyn EuroInfo dla małych i średnich firm nr 2, maj 2006

Choć Grecja uznawana była za jeden z najbiedniejszych krajów starej "piętnastki", dokonujący się tam w ostatnich latach przełom w rozwoju społeczno - gospodarczym sprawił, że wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie wyższym od przeciętnej dla krajów UE. Zagraniczni przedsiębiorcy są szczególnie mile widziani w tym kraju. Mogą liczyć na przychylność władz, zwłaszcza lokalnych. Polscy przedsiębiorcy mogą również skorzystać z udogodnień i wsparcia finansowego, które oferuje zagranicznym inwestorom grecki rząd.

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Łotwa
Biuletyn EuroInfo dla małych i średnich firm nr 11, listopad 2005

Łotwa jest atrakcyjnym krajem dla inwestorów z uwagi na niskie podatki oraz dogodne położenie geopolityczne - jest dobrym przyczółkiem do zdobywania rynku rosyjskiego. Gospodarka łotewska rozwija się bardzo dynamicznie. Wzrost PKB w 2002 r. wyniósł 6,1%, a w ciągu ostatnich pięciu lat o 5,8%. Z tego względu Łotwę, podobnie jak inne kraje bałtyckie, nazywa się "tygrysem Europy". Blisko ¾ PKB wytwarza sektor usług i handlu. Jako nowy kraj członkowski Unii Europejskiej Łotwa gwarantuje inwestorom stabilność oraz dostęp do unijnego rynku zbytu.

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Finlandia
Biuletyn EuroInfo dla małych i średnich firm nr 7-9, wrzesień 2005

Finlandia to kraj przyciągający zagranicznych inwestorów jednymi z najprostszych procedur uruchamiania własnej firmy, jak również przyjaznym otoczeniem biznesu. W ostatnich latach kraj ten jest liderem w zakresie twórczej konkurencji, głównie w dziedzinie zaawansowanych technologii. Finlandia jest jednak również najdroższym krajem Eurolandu, a zamożni konsumenci są bardzo wymagający.

Obywatele polscy w celu uzyskania zgody na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy muszą zarejestrować się w najbliższym komisariacie policji i wypełnić formularze umożliwiające podjęcie starań o zezwolenie na pobyt. Finlandia wprowadziła ograniczenia w dostępie do rynku pracy co najmniej na 2 lata (do 30 kwietnia 2006 r.). W tym okresie wymagane jest zezwolenie na podjęcie pracy, o które występuje przyszły pracodawca, oraz wiza z prawem do pracy. O pozwolenie można zacząć starać się jeszcze przed przyjazdem do Finlandii.

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - Włochy
Nasz Biznes nr 11, marzec 2005

Obywatele polscy na mocy układu stowarzyszeniowego już od 1994 r. mieli prawo do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech, jednakże szereg barier o charakterze administracyjnym (głównie konieczność uzyskania pozwolenia na pracę) sprawiał, że Polacy bardzo rzadko z tego prawa korzystali. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej tych przeszkód już nie ma, a formalne procedury związane z założeniem działalności gospodarczej są takie same dla obywateli polskich, jak i innych obywateli UE.

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - FRANCJA

Od 1 maja 2004 roku obywatele polscy podlegają identycznej procedurze uruchamiania działalności gospodarczej co Francuzi. Obowiązująca zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej podlega jednak ograniczeniom w postaci na przykład posiadania różnego rodzaju koncesji w wypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej (takich jak usługi transportowe). Każdy obywatel Unii Europejskiej przebywający we Francji dłużej niż 3 miesiące winien zarejestrować się w prefekturze lub w komisariacie policji właściwym dla miejsca zamieszkania. Poza wypełnieniem odpowiedniego formularza należy przedłożyć następujące dokumenty: aktualny dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), odpis aktu urodzenia, 3 zdjęcia, umowę najmu mieszkania oraz dokument potwierdzający zatrudnienie.

więcej

Zakładanie firmy w Państwach Członkowskich UE - IRLANDIA

O atrakcyjności rynku irlandzkiego dla inwestorów zagranicznych stanowi niewątpliwe fakt, że charakteryzuje się on najniższą stawką podatku dochodowego w Europie, która wynosi 12,5%, a w przypadku działalności na rynkach finansowych podatek ten jest jeszcze niższy i wynosi 10%. Ponadto Irlandia to jeden z trzech krajów członkowskich UE (obok Wielkiej Brytanii i Szwecji), który całkowicie otworzył rynek pracy dla obywateli nowych państw członkowskich po 1 maja 2004 r. Obywatele polscy nie potrzebują więc pozwolenia na pracę ani pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, aby legalnie pracować lub prowadzić firmę w tym kraju.

więcej

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz