Usługi doradcze

Doradzamy i szkolimy w tematach związanych z transferem i wdrażaniem technologii, zarządzaniem własnością intelektualną, a także poszukiwaniem partnerów do współpracy naukowej i gospodarczej, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Odbiorcami tych usług są przedsiębiorcy, prowadzący działalność opartą na innowacjach oraz naukowcy, którzy są zainteresowani komercjalizacją wyników swoich badań.

Business Model Canvas (BMC)

Utrzymanie lub poprawienie pozycji na rynku wymaga od przedsiębiorców ciągłej czujności na zmiany zachodzące w otoczeniu. Reagując na zmiany warto spojrzeć szerzej na zależności w funkcjonowaniu kluczowych elementów w firmie. BMC pomaga takie zależności znaleźć.

Oferowana usługa formułowania modelu biznesowego dedykowana jest firmom, które zbierają informacje, kreatywnie analizują swoją działalność oraz szukają nowych sposobów na funkcjonowanie w biznesie.

Zakres usługi:

 • Opracowanie modelu biznesowego to warsztat dla firm przygotowujących się do wdrożenia nowych rozwiązań, planujących ekspansję na nowe rynki lub stających przed koniecznością zmian organizacyjnych;
 • Wypracowany podczas warsztatów model pozwoli odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób organizacja tworzy i dostarcza wartość swoim klientom; jak kształtuje relacje pomiędzy uczestnikami rynku; jak definiuje źródła przychodów, a także czym są niezbędne zasoby firmy itp.;
 • W warsztacie biorą udział trenerzy EEN oraz pracownicy i kadra zarządzająca Klienta;
 • Spotkanie odbywa się w siedzibie Klienta lub w Toruńskim Parku Technologicznym.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Metoda może być z jednakowym powodzeniem stosowana do analizy już istniejących modeli biznesowych, jak i działań planowanych w przyszłości;
 • W sposób jasny systematyzuje najważniejsze informacje o firmie i jej usługach oraz pozwala łatwo nanosić poprawki w trakcie korzystania, a wypracowany model może służyć firmie przez długi czas;
 • Warsztat pozwala precyzyjnie przygotować się do planowanych zmian i zaplanować najbardziej optymalny sposób ich wdrażania.

Lean Canvas (LC)

Analiza opracowana na podstawie Business Model Canvas dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, jak i dla firm zmierzających zdywersyfikować swoją działalność. Umożliwia w krótkim czasie przygotowanie gotowego do testowania modelu biznesowego.

Celem usługi jest pozbycie się nadmiarowości i skupienie się na najważniejszych elementach tworzonego biznesu. Ważny jest także tu aspekt wsparcia komunikacji, dający możliwość opisania projektu w kilka minut (ważna umiejętność podczas rozmów biznesowych).

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Wsparcie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami;
 • Łatwiejsza komunikacja z parterami;
 • Prosta strukturalizacja pomysłu, który łatwo ogarnąć jednym spojrzeniem.

 

Analiza gotowości eksportowej – PRO-EXPO

Z naszych doświadczeń wynika, iż przedsiębiorcy podejmując decyzję o wychodzeniu na rynki zewnętrzne opierają się na intuicji i postrzeganiu zagranicznych partnerów gospodarczych przez pryzmat własnego „podwórka”. Konsekwencją nieodpowiedniego przygotowania do eksportowania własnych produktów i usług jest podejmowanie błędnych decyzji strategicznych i wycofanie/zawieszenie tego typu działalności. Nasza analiza ma na celu zapobieżenie popełniania strategicznych pomyłek przy rozstrzyganiu decyzji o wychodzeniu na rynki zagraniczne.

Zakres usługi:

I etap: spotkanie z właścicielem/przedstawicielem przedsiębiorstwa – metodą badawczą jest wywiad kwestionariuszowy,  przeprowadzany podczas wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa lub w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 po uprzednim zaaranżowaniu spotkania. Aby rezultat analizy był wiarygodny i miarodajny wskazany jest udział przynajmniej dwóch przedstawicieli firmy. Wizyta z reguły zamyka się w dwóch godzinach zegarowych.

II etap: raport z usługi doradczej –  owocem prac konsultanta będzie przygotowanie dokumentu z wykonania oceny gotowości do eksportu przedsiębiorcy. Analiza obejmować będzie najistotniejsze czynniki działania firm z punktu widzenia ich umiędzynaradawiania. Zdiagnozowane zostaną następujące aspekty: strategia i zarządzanie, znajomość rynków zagranicznych, przygotowanie działu/osób zajmujących się sprzedażą i marketingiem oraz zasobów przedsiębiorstwa.

 

Analiza PRO-INN

Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem wskazują na konieczność wielopłaszczyznowej analizy funkcjonowania firmy. Jednym z takich narzędzi jest usługa doradcza o charakterze pro-innowacyjnym PRO-INN, której możemy poddać praktycznie każdą sferę działalności przedsiębiorstwa. Analiza umożliwia dokonanie oceny funkcjonowania wewnętrznych systemów działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia specjalistów i ekspertów niezwiązanych bezpośrednio z przedsiębiorstwem.

Celem usługi doradczej o charakterze pro-innowacyjnym PRO-INN jest dokonanie analizy funkcjonowania firmy pod kątem jej organizacji, modelu biznesowego, polityki budowania strategii, podejścia do innowacji, kontaktów z klientami itp. Usługa ta analizuje również mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz ich wpływ na zminimalizowanie zagrożeń bądź wykorzystanie szans.

Uzyskane w wyniku badania efekty mogą przełożyć się na wdrożenie zmian wzmacniających przewagę konkurencyjną lub umożliwiających zniwelowanie dystansu do konkurentów.

Zakres usługi:

 • Wywiad przeprowadzany jest podczas wizyty w siedzibie Klienta lub w Toruńskim Parku Technologicznym, w którym biorą udział pracownicy i kadra zarządzająca firmy;
 • Analiza z identyfikacją obszarów wymagających innowacji i wypełnienie matrycy produktowo-usługowej;
 • Raport – pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu z zaleceniami wypływającymi z przeprowadzonych analiz.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Usługa jest syntezą sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, aktualnych potrzeb inwestycyjnych, celów technologicznych oraz kierunków dalszego dynamicznego rozwoju;
 • Umożliwia zdiagnozowanie słabych i mocnych stron obecnego modelu biznesowego przedsiębiorstwa;
 • Pozwala wypracować konkretne działania, w celu poprawienia konkurencyjności i zwiększające możliwości sprzedażowe.

 

 

Kontakt

Toruński Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., e-mail: een@tarr.org.pl, tel. tel. 56 699 54 81.