Innowacje

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży i skali działalności, posiada drzemiący w jej zasobach potencjał innowacyjny. Dzięki niemu możliwe jest efektywne budowanie przewagi nad konkurentami. Wykorzystanie tego potencjału jest dużo bardziej skuteczne, jeżeli firma potrafi świadomie zarządzać procesami, które go tworzą. W tym celu niezbędna jest wiedza na temat struktury systemu innowacji, jego silnych i słabych stron. W jej zdobyciu mogą pomóc proinnowacyjne usługi świadczone przez konsultantów biura Enterprise Europe Network w Toruniu.

Innovation Health Check

badanie, które pomaga ocenić, na ile przedsiębiorstwo jest otwarte na innowacje, czy dobrze rozumie rynek działania pod kątem implementacji nowatorskich rozwiązań i w końcu czy potrafi skutecznie zarządzać ich rozwojem.

Zakres usługi:

I etap: autoocena dokonywana przez kadrę przedsiębiorstwa powiązana z niespersonalizowanym benchmarkingiem. Przy wykorzystaniu dedykowanego kwestionariusza zbierane są dane dotyczące 6 obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:

  •         kultury innowacji,
  •         rozumienia biznesu,
  •         strategii,
  •         struktury,
  •         potencjału i zasobów,
  •         procesów.

II etap: doradztwo – w oparciu o wygenerowany raport konsultant przeprowadza analizę stanu zastanego i przygotowuje dedykowane propozycje działań, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania innowacjami.

III etap: wdrożenie – w asyście konsultanta przedsiębiorstwo ma możliwość wdrożenia zaproponowanych w ramach II etapu działań. Po zakończeniu implementacji konsultant oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

Kontakt do konsultanta EEN:

Piotr Józefiak, piotr.jozefiak@tarr.org.pl, tel.: 56 699 54 81 / 690 029 048.