Innowacje

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży i skali działalności, posiada drzemiący w jej zasobach potencjał innowacyjny. Dzięki niemu możliwe jest efektywne budowanie przewagi nad konkurentami. Wykorzystanie tego potencjału jest dużo bardziej skuteczne, jeżeli firma potrafi świadomie zarządzać procesami, które go tworzą. W tym celu niezbędna jest wiedza na temat struktury systemu innowacji, jego silnych i słabych stron. W jej zdobyciu mogą pomóc proinnowacyjne usługi świadczone przez konsultantów biura Enterprise Europe Network w Toruniu.

IMP3rove

bezpłatna analiza przebiegających w przedsiębiorstwie procesów związanych z wprowadzaniem innowacji i identyfikacja obszarów wymagających usprawnienia. Usługa dostarcza odpowiedzi na pytanie – Jak przyspieszyć rozwój firmy w oparciu o innowacje? Ponadto analiza umożliwia pozycjonowanie przedsiębiorstwa na tle firm krajowych i europejskich z danej branży.

Zakres usługi:

I etap: autoocena powiązana z personalizowanym benchmarkingiem – odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia i polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. W oparciu o uzyskane odpowiedzi generowany jest raport, w którym wyniki dają możliwość porównania się na tle przedsiębiorstw danej branży w Europie i na świecie. Faza ta może zostać poszerzona o usługę uzupełniającą, tj. Root Cause Analysis (Analizę Przyczyn Źródłowych), która pomaga w identyfikacji ukrytych barier i ułatwia wprowadzenie usprawnień w zakresie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

II etap: doradztwo – na podstawie raportu konsultant EEN we współpracy z przedsiębiorcą dokonuje obiektywnej analizy stanu faktycznego, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i opracowuje plan działania w oparciu o te rekomendacje.

III etap: wdrożenie – firma ma możliwość skorzystania z usług konsultanta EEN w celu wdrożenia rekomendowanych w ramach II etapu działań. Po zakończeniu implementacji konsultant oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 •         poznanie poziomu konkurencyjności firmy na tle innych,
 •         zrozumienie znaczenia wpływu zarządzania innowacjami na wyniki biznesowe firmy,
 •         uzyskanie rzetelnych informacji dot. obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami,
 •         otrzymanie planu działania w celu poprawy zdolności zarządzania innowacjami, który pozwala zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 •         możliwość wykorzystania raportu IMP³rove podczas ubiegania się o finansowanie w ramach aplikowania o fundusze unijne.

Innovation Health Check

badanie, które pomaga ocenić, na ile przedsiębiorstwo jest otwarte na innowacje, czy dobrze rozumie rynek działania pod kątem implementacji nowatorskich rozwiązań i w końcu czy potrafi skutecznie zarządzać ich rozwojem.

Zakres usługi:

I etap: autoocena dokonywana przez kadrę przedsiębiorstwa powiązana z niespersonalizowanym benchmarkingiem. Przy wykorzystaniu dedykowanego kwestionariusza zbierane są dane dotyczące 6 obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 •         kultury innowacji,
 •         rozumienia biznesu,
 •         strategii,
 •         struktury,
 •         potencjału i zasobów,
 •         procesów.

II etap: doradztwo – w oparciu o wygenerowany raport konsultant przeprowadza analizę stanu zastanego i przygotowuje dedykowane propozycje działań, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania innowacjami.

III etap: wdrożenie – w asyście konsultanta przedsiębiorstwo ma możliwość wdrożenia zaproponowanych w ramach II etapu działań. Po zakończeniu implementacji konsultant oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

Digital Innovation Quotient (DIQ)

usługa, która również ma na celu wsparcie przedsiębiorcy w zakresie poprawy zarządzania innowacjami. Koncentruje się ona jednak na szeroko pojętej innowacji cyfrowej, w tym automatyzacji.

Zakres usługi:

I etap: autoocena powiązana z personalizowanym benchmarkingiem – Odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza i polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami cyfrowymi w przedsiębiorstwie. W oparciu o wygenerowany raport możliwe jest dokonanie porównania z innymi firmami działającymi w podobnym sektorze, co badane przedsiębiorstwo.

II etap: doradztwo – na podstawie raportu konsultant we współpracy z przedsiębiorcą dokonuje analizy stanu faktycznego, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami cyfrowymi w przedsiębiorstwie i opracowuje plan działania w oparciu o te rekomendacje.

III etap: wdrożenie – firma ma możliwość skorzystania z usług konsultanta EEN w celu wdrożenia rekomendowanych w ramach II etapu działań. Po zakończeniu implementacji konsultant oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

Kontakt do konsultanta EEN:

Piotr Józefiak, piotr.jozefiak@tarr.org.pl, tel.: 56 699 54 81 / 690 029 048.