SME PANEL: Mikrodrobiny plastiku

W imieniu Komisji Europejskiej zwracamy się do Państwa o opinię na temat ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego dotyczącego mikrodrobin plastiku.

Przepisy te nakładałyby na wszystkie firmy zajmujące się granulatem plastikowym w Unii Europejskiej przyjęcie dobrych praktyk w celu zapobiegania, ograniczania i zmniejszania ryzyka utraty tych plastikowych granulek do środowiska (gleby, wody, powietrza).

Cel konsultacji:

Celem niniejszego kwestionariusza jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu tego nowego prawodawstwa europejskiego na przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa.


UWAGA:

Niniejszy kwestionariusz jest skierowany WYŁĄCZNIE do przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej i przetwarzających granulaty z tworzyw sztucznych (plastików).

Podstawowe informacje znajdują się we wstępie do anglojęzycznej wersji kwestionariusza opublikowanej obecnie w EU Survey.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 22 lutego 2023 r.

(Kwestionariusz jest dostępny w języku angielskim. Tłumaczenia będą dostępne we wszystkich językach UE najpóźniej do 24 stycznia 2023 r.).

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!