Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej: Świadczenie usług w ekosystemie budowlanym

W imieniu Komisji Europejskiej zwracamy się do Państwa o opinię na temat „Świadczenie usług w ekosystemie budowlanym”.

Informacje o konsultacjach:
Ankieta jest aktywna pod linkiem do 1 września 2023 r. (północ czasu brukselskiego)

A Kontekst ogólny

W komunikacie „30-lecie jednolitego rynku” Komisja zainicjowała priorytetowy proces usuwania barier w swobodnym przepływie usług, wspólnie z państwami członkowskimi UE, w ekosystemach przemysłowych o wysokiej zawartości usług, które nie osiągnęły swojego potencjału w zakresie handlu transgranicznego. Jednym z nich jest ekosystem budowlany. Za pomocą „ścieżki transformacji w budownictwie” Komisja dąży ponadto do wspierania tymczasowych transgranicznych usług w celu zwiększenia elastyczności i odporności ekosystemu budowlanego.

Ekosystem budowlany obejmuje działania prowadzone w trakcie całego cyklu życia budynków i infrastruktury. Jest to jeden z najważniejszych ekosystemów przemysłowych pod względem zatrudnienia i wartości dodanej, zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Odgrywa również kluczową rolę w transformacji ekologicznej w UE. Renowacja budynków zarówno publicznych, jak i prywatnych jest działaniem niezbędnym i została uznana w Europejskim Zielonym Ładzie za kluczową inicjatywę mającą na celu zwiększenie wydajności energetycznej w UE.

Niemniej jednak, usługi budowlane są jednym z ważnych pod względem gospodarczym rodzajów działalności, w przypadku których integracja jednolitego rynku przebiega powoli. Budownictwo pozostaje w przeważającej mierze działalnością krajową, ponieważ ponad 90 % przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane to przedsiębiorstwa krajowe. Dyskusje między Komisją a państwami członkowskimi na temat świadczenia transgranicznych usług budowlanych wskazują na wyzwania związane z regulacją usług budowlanych. Obejmuje to udzielanie zezwoleń na roboty budowlane i ich certyfikację, ale także dostęp do niektórych rodzajów działalności zawodowej. Wspomina się również o skomplikowanych procedurach administracyjnych, a coraz większym problemem jest niedobór umiejętności i personelu.

30-lecie jednolitego rynku
Ścieżka transformacji w budownictwie

B Cel ankiety
Informacje dostarczone w ramach tej ankiety będą pomocne w pracach nad tymi trudnymi wyzwaniami i będą ważnym wkładem do dyskusji nad znalezieniem odpowiednich rozwiązań. Aby podjąć działania mające na celu usunięcie utrzymujących się barier dla jednolitego rynku w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych oraz dalszą poprawę jednolitego rynku usług w ekosystemie budowlanym, potrzeba opisania specyficznych problemów i podniesienia konkretnych kwestii. W niniejszej ankiecie chcielibyśmy zatem poprosić Państwa o przedstawienie uwag w odpowiedzi na zestaw pytań mających na celu określenie konkretnych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami świadczącymi usługi budowlane w UE, a w szczególności w innym kraju UE.


Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!