SME PANEL: Badanie panelowe z udziałem MŚP – Staże wysokiej jakości

Zapraszamy do udziału w ankiecie! Niniejszy kwestionariusz zostanie wykorzystany do przygotowania przez Komisję Europejską inicjatywy w sprawie staży wysokiej jakości, aktualizującej i wzmacniającej ramy jakości staży z 2014 r.

Czym są ramy jakości staży?

Ramy jakości staży stanowią zalecenie dla państw członkowskich dotyczące wprowadzenia w życie warunków zapewniających wysokiej jakości uczenie się i odpowiednie warunki pracy dla stażystów. Określono w nich 21 zasad jakości, w tym dotyczących zawarcia pisemnej umowy o staż, określającej cele w zakresie uczenia się i szkolenia, warunki pracy, prawa i obowiązki, rozsądny okres trwania, uznawanie umiejętności i kompetencji oraz dotyczących staży transgranicznych.

Dlaczego Komisja przygotowuje nową inicjatywę?

Komisja przeprowadziła niedawno ocenę ram jakości staży, która ujawniła szereg obszarów, które można by udoskonalić. Ponadto niektóre zainteresowane strony, w szczególności młodzież, zwróciły się do Komisji o wzmocnienie obecnego zalecenia, np. przez objęcie nim dostępu do wynagrodzenia i ochrony socjalnej.

Czym są szkolenia?

Do celów niniejszego kwestionariusza za staże uznaje się „ograniczoną w czasie praktykę zawodową, płatną lub bezpłatną, obejmującą komponent uczenia się i szkolenia, podejmowaną w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z myślą o zyskaniu większych szans na zatrudnienie oraz ułatwiającą podjęcie stałego zatrudnienia”.


Należy również zauważyć, że staże różnią się od praktyk zawodowych, które są formalnymi programami kształcenia i szkolenia zawodowego łączącymi uczenie się w instytucjach edukacyjnych lub szkoleniowych z istotnym uczeniem się opartym na pracy i prowadzą do uzyskania kwalifikacji uznawanych na szczeblu krajowym.

Komisja pragnie zebrać dowody dotyczące następujących aspektów:

  1. Główne cechy staży w MŚP i powiązane praktyki biznesowe
  2. Koszty i korzyści staży w MŚP
  3. Wsparcie dla MŚP w oferowaniu wysokiej jakości staży

Uwaga: Komisja przeprowadza obecnie dwuetapowe konsultacje w sprawie tej samej inicjatywy z partnerami społecznymi zgodnie z art. 154 ust. 2 Traktatu. Proszę zauważyć, że niniejszy kwestionariusz nie jest częścią takich konsultacji.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 7 listopada 2023 r.

Należy podać kod naszego ośrodka: PL00242

Uwaga: w części A – informacje ogólne, w pytaniu dotyczącym podania 7-cyfrowego kodu identyfikacyjnego członka Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (EEN), który przesłał Państwu tę ankietę (kod alfanumeryczny).

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!