Tarcza antykryzysowa 4.0 dla firm

23 czerwca 2020 r. prezydent RP podpisał czwartą z kolei ustawę pakietową dla przedsiębiorców, tzw. Tarczę antykryzysową 4.0.

Celem ustawy jest obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Ustawa została przygotowana przez MR, we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, MS, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP.

Najważniejsze założenia ustawy:

  • Czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD

Wycena polskich spółek z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19 może być szczególnie niska. Aby chronić spółki przed wrogimi przejęciami, ustalono nowe reguły przejęć, które mają obowiązywać przez 2 lata.

Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

  • Wsparcie budżetów samorządów

Wprowadzono osłonowe rozwiązania dla samorządów, które w związku z pandemią COVID-19 odnotowują obecnie spadek wpływów m.in. z tytułu podatków.

  • Ułatwienia dot. przetargów

Wprowadzono punktowe zmiany w obszarze zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

  • Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych, co – zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 miliardów złotych.

  • Wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu

Osoby, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r. będą miały prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat.

  • Wsparcie utrzymania miejsc pracy

Wprowadzono rozwiązania, które mają wesprzeć pracodawców, w których uderzyła pandemia
COVID-19. Są to m.in.:

  • Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej.
  • Umożliwienie pracodawcy, w okresie epidemii, wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody.
  • Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • Ułatwienia podatkowe

Dzięki nowej ustawie niektóre przepisy dotyczące podatków dochodowych będą dostosowane do wyzwań związanych z COVID-19. W tym celu m.in.:

Rozszerzono zakres darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

Szczegóły dot. ww. form wsparcia znajdują się w TEKŚCIE USTAWY