Regionalny Fundusz Szkoleniowy – komunikat w sprawie naboru wniosków 20/10/2020

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego w dniu dzisiejszym naboru 20/10/2020.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono  istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów.

Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane jest nadal do przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, ale może ono zostać udzielone na usługi rozwojowe  pracowników/przedsiębiorców  bez względu na ich  wykształcenie czy wiek. 

Zwiększeniu uległ limit możliwego wsparcia dla średnich przedsiębiorstw. Obecnie średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o 100 tyś PLN.

Uzyskanie wsparcia w ramach obecnego naboru uniemożliwia przedsiębiorcy aplikowanie w ramach kolejnych konkursów. Powyższe ograniczenie nie wyklucza z aplikowania przedsiębiorców, którzy w ramach wcześniejszych umów o wsparcie nie wykorzystali jeszcze w 100% przewidzianego limitu kwoty wsparcia.

Przedłożenie oryginału podpisanego wniosku w wersji papierowej wymagane będzie dopiero na etapie sporządzania umowy  wsparcia. Na etapie aplikacji przedsiębiorca winien przesłać na wskazany w Regulaminie adres mailowy skan powyższego dokumentu. Moment wpływu powyższego skanu traktowany będzie jako moment złożenia wniosku o wsparcie.

Przyjmowanie wniosków zaczynamy od 12 listopada br. Jednak ze względu na fakt, iż do wsparcia dopuszczone zostaną wyłącznie wnioski złożone w oparciu o Diagnozy potrzeb rozwojowych sporządzone przez konsultantów Operatora/Partnerów projektu lub w ramach Działania 2.2 PO WER, już dziś zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i w przypadku braku diagnozy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego z konsultantami celem jej jak najszybszego wykonania. Dane kontaktowe podane zostały w Ogłoszeniu o naborze.

Dofinansowanie jest możliwe na usługi rozwojowe zarejestrowane w  Bazie Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, której to Administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. W związku z panującą pandemią, która wpływa znacząco na rynek szkoleniowy, zaleca się śledzenie na bieżąco komunikatorów na przedmiotowej stronie w zakresie ewentualnych rekomendacji w zakresie zdalnej i stacjonarnej formy świadczenia usług rozwojowych.

Czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru