Konferencja nt. sposobów łagodzenia wpływu przejścia pracowników sektora transportu na automatyzację i cyfryzację – 21.03.2023 r.


Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) zaprasza wszystkie strony zainteresowane sprawiedliwym i harmonijnym przejściem na automatyzację i cyfryzację w transporcie do udziału (online lub stacjonarnie) w konferencji, która odbędzie się 21 marca 2023 r.
Konferencja jest kontynuacją prowadzonego w 2020 roku badania ankietowego SME Panel nt. automatyzacji i cyfryzacji w odniesieniu do siły roboczej w sektorze transportu.


Niniejsze zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do władz publicznych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, przedsiębiorców, specjalistów ds. transportu, itp.


Zapisy „Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności” wskazują, że automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu to szereg nowych wyzwań dla pracowników sektora. Z jednej strony miejsca pracy mogą być zagrożone, z drugiej taka sytuacja stwarza nowe możliwości, w szczególności dla kobiet i młodzieży. W 2023 r. Komisja Europejska planuje wydać „Zalecenie” w sprawie sposobów złagodzenia wpływu przejścia na automatyzację i cyfryzację w odniesieniu do pracowników sektora transportu.


Planowana konferencja będzie kluczowym krokiem w przygotowaniu takiego Zalecenia. Podczas konferencji jego treść zostanie omówiona i poddana analizie, tak by było ono przydatne dla wszystkich zainteresowanych stron ze wszystkich rodzajów transportu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego


Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Chęć udziału w konferencji należy zgłosić za pośrednictwem formularza online: Conference pre-registration

Wszelkie pytania związane z udziałem w konferencji można kierować na skrzynkę: MOVE-TAL6@cowi.com