Konsultacje MŚP w sprawie żeglugi śródlądowej

W związku planowanymi nowymi aktami prawnymi, Komisja Europejska zwraca się do firm w krajach członkowskich z prośbą o przesłanie swoich opinii w zakresie:

Utworzenie wspólnych ramowych kompetencji dla załóg statków w żegludze śródlądowej, w celu uproszczenia procedur i dopasowania ich do potrzeb sektora, a także w celu redukcji problemów z nadzorem w różnych rzecznych basenach wodnych.

Konsultacje są skierowane do przedsiębiorstw z sektora żeglugi śródlądowej (żeglugi śródlądowej) z szerszej kategorii NACE H.

Oczekuje się, że inicjatywa ta zmniejszy koszty ekonomiczne wynikające z niezharmonizowanych podejść na różnych poziomach regionalnych (dorzecza) oraz zapobiegnie rozdrobnieniu spowodowanemu różnymi podejściami do wymogów dotyczących załóg. Porównywalne interwencje prowadzone obecnie na szczeblu międzynarodowym (EKG ONZ), regionalnym (CCNR, Komisja Dunaju, Komisja Sawy, Komisja Mozelska) lub krajowym nie mogłyby przynieść tych korzyści w takim stopniu, w jakim mogłoby to przynieść podejście ogólnounijne.

Inicjatywa ta dotyczy zarówno aspektów transnarodowych, jak i transgranicznych (charakterystycznych dla żeglugi śródlądowej). Obejmuje on aspekty, które nie zostały i nie mogą być w zadowalający sposób rozwiązane przez same państwa członkowskie. Uproszczenie i umożliwienie skuteczniejszego egzekwowania przepisów poprzez cyfryzację mają szczególne znaczenie i wymagają podejścia UE w celu ustanowienia nadrzędnych ram.

Konsultacje trwają do 30 września.

Link do Konsultacji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IWT-crewing-requirements-MOVE-D3

(Kwestionariusz jest dostępny w języku polskim).

Podczas wypełniania powyższych formularzy, prosimy w pierwszym pytaniu ‘How did you learn about this survey?’ o wybranie opcji Enterprise Europe Network a następnie w punkcie: Please enter the 7-digit ID Code of the Enterprise Europe Network wprowadzenie kodu: PL00242.