Ruszyła II tura naborów w ramach programu Cyfrowa Europa

Od 4 lipca br. można już składać wnioski dotyczące prawie wszystkich obszarów tematycznych programu – Sztuczna Inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz Wdrażanie technologii cyfrowych. Dodatkowo opublikowano też nabory z obszaru Półprzewodniki.

Co warto wiedzieć o Programie?

 • Program jest realizowany w drodze zarządzania bezpośredniego przez Komisję Europejską lub w drodze zarządzania pośredniego poprzez powierzanie niektórych zadań wykonawczych innym podmiotom, takim jak: European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) , European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) , European Cybersecurity Competence Centre (ECCC);
 • Wsparcie finansowe udzielane jest w formie dotacji, zamówień unijnych, a także w formie instrumentów finansowych;
 • Nabory na przyznanie dotacji przeprowadzane są na poziomie UE i otwarte są dla wnioskodawców z całej UE i krajów stowarzyszonych;
 • Poziom dofinansowania projektów wynosi co do zasady 50%; dofinansowanie dla MŚP w niektórych priorytetach: 75%; projekty dot. koordynacji i wsparcia (coordination and support actions): 100%;
 • Przyznanie środków z programu nie wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej;
 • Środki DEP mogą wspierać projekty, które otrzymały lub otrzymają środki z innego programu unijnego, w tym z krajowych programów operacyjnych oraz KPO, pod następującymi warunkami:
  • wkłady z poszczególnych programów nie pokrywają tych samych kosztów;
  • zasady odnośnego programu Unii mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu;
  • finansowanie skumulowane nie może przekroczyć łącznych kosztów projektu;
 • Program jest realizowany w oparciu o dwuletnie programy prac (work programmes), które określają priorytety i zapowiadają nabory projektów;

Dla kogo jest Program „Cyfrowa Europa”?

Program jest skierowany do szerokiego katalogu podmiotów, zarówno publicznych i prywatnych. Beneficjentami mogą być m. in. instytucje administracji publicznej, ośrodki i instytuty badawcze, uniwersytety, przedstawiciele przemysłu, MŚP reprezentujące różne sektory gospodarki. Wiele projektów ze względu na swój wymiar międzynarodowy i dużą skalę realizowanych jest w konsorcjach międzynarodowych.

Aby aplikować do programu trzeba mieć osobowość prawną i być podmiotem ustanowionym w jednym z następujących krajów:

 • kraje Unii Europejskiej
 • kraje EFTA: Islandia, Norwegia, Lichtenstein
 • kraje posiadające status stowarzyszenia względem DEP, tj. takie, które zawarły porozumienie o stowarzyszeniu odnośnie Programu – są to Ukraina, Albania, Czarnogóra, Północna Macedonia, Serbia, Turcja oraz Bośnia i Hercegowina lub takie, które rozpoczęły negocjacje o stowarzyszeniu (pod warunkiem, że umowa o stowarzyszeniu wejdzie w życie przed podpisaniem umowy grantowej) – są to Kosowo i Mołdawia

Wszystkie działania projektowe muszą być realizowane w krajach uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Wnioskodawcami nie mogą być podmioty, które są przedmiotem decyzji o wykluczeniu z otrzymania środków UE lub sytuacji o wykluczeniu na podstawie odpowiednich przepisów Rozporządzenia finansowego (art. 136 i 141) Dowiedz się więcej

Wnioskodawcy powinny wykazać we wniosku o dofinansowanie, że posiadają niezbędną zdolność finansową i techniczną do realizacji projektu:

 • zdolność finansowa oznacza posiadanie stabilnej sytuacji finansowej i środków umożliwiających realizację projektu
 • zdolność techniczna oznacza posiadanie zasobów, kwalifikacji i doświadczenia zapewniających prawidłową realizację projektu
 • podmioty publiczne nie muszą udowadniać posiadania zdolności finansowej i technicznej do realizacji projektu

Nabory prowadzi Komisja Europejska. Wnioski składa się w języku angielskim w formie elektronicznej poprzez portal Komisji.

Informacje o naborach w języku polskim opublikowane są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Digital Europe: Nabory.

Szczegółowe wymogi co do uprawnionych wnioskodawców oraz składu konsorcjum zawarte są w dokumentacji dla każdego naboru.