FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP w Kujawsko-Pomorskiem. Ma on przyczynić się niwelowania skutków pandemii i zbliżającego się kryzysu gospodarczego,  umożliwiając przy tym dalszy długotrwały rozwój przedsiębiorstw.

W ramach „Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego” planowane jest przyznanie grantów o łącznej wartości blisko 58 mln. zł. Dzięki tym środkom przedsiębiorcy będą mogli w okresie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po nim zarówno zmienić profil działalności jak i wdrożyć nowe produkty/usługi lub takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą im dostosować firmę do aktualnej sytuacji. Celem projektu jest również wsparcie przedsiębiorstw, których działalność jest istotna dla  przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

W okresie realizacji przedsięwzięcia kilkukrotnie przeprowadzone zostaną nabory wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego. Granty zostaną rozdysponowane między mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w woj. kujawsko-pomorskim, które:

  1. Uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania
    i ograniczania skutków COVID-19. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł  przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia;
  2. Zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia i 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;
  3. Chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego (sklepów osiedlowych, piekarni itp.) w urządzenia filtrujące powietrze. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł.

Pierwsze nabory zostaną przeprowadzone jeszcze w pierwszym półroczu 2020. Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie 57 988 tys. zł.

O naborach i informacjach związanych z Funduszem Wsparcia Inwestycyjnego będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia stron internetowych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.