W województwie kujawsko-pomorskim aktualnie trwają przyspieszone prace w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, które zostaną wsparte środkami z RPO WK-P na lata 2014-2020.[1]

Pomoc przedsiębiorcom, mająca na celu zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom COVID-19, będzie polegała na uruchomieniu dotacji (mikrograntów) i pożyczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Mikrogranty na inwestycje z RPO będą uruchomione z poddziałania 1.6.2. Ich celem będzie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców, polegające na zaspokojeniu pilnych potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP, borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19. Wsparcie inwestycyjne związane będzie z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstw, umożliwieniem funkcjonowania w warunkach kryzysowych i utrzymaniem łańcucha dostaw na potrzeby walki z COVID-19. W ramach powyższego uruchomiony został obecnie:

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

W ramach projektu realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. TARR) i Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (KPFP), kierowanego do przedsiębiorców sektora MŚP w Kujawsko-Pomorskiem, planowane jest przyznanie grantów o łącznej wartości blisko 58 mln zł. Dzięki tym środkom przedsiębiorcy będą mogli, w okresie pandemii i bezpośrednio po niej, zarówno zmienić profil działalności jak i wdrożyć nowe produkty/usługi lub takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą im dostosować firmę do aktualnej sytuacji. Celem projektu jest również wsparcie przedsiębiorstw, których działalność jest istotna dla  przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

W okresie realizacji przedsięwzięcia kilkukrotnie przeprowadzone zostaną nabory wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego. Granty zostaną rozdysponowane między mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w woj. kujawsko-pomorskim, które:

 1. Uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania
  i ograniczania skutków COVID-19. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł  przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia;
 2. Zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia i 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;
 3. Chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego (sklepów osiedlowych, piekarni itp.) w urządzenia filtrujące powietrze. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł.

Pierwsze nabory zostaną przeprowadzone jeszcze w pierwszym półroczu 2020. Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie 57 988 tys. zł.

Dane kontaktowe

PROJEKT E-AKCELERATOR

Projekt finansowany ze środków RPO na zlecenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR). Jego budżet wyniesie 9 mln zł. W lipcu br. TARR wybierze wykonawcę programu, pierwsze e-bony – a wraz z nimi wysokiej klasy specjaliści od systemów informatycznych – trafią do firm jeszcze tego lata.

E-bony – na 25 tysięcy zł, 100 tysięcy zł lub ćwierć miliona złotych, w zależności od wielkości firmy – pozwolą kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom zorganizować pracę zdalną i obsługę klientów w sieci, a nawet zmodyfikować profil działalności. Opłaceni przez samorząd województwa fachowcy wykonają diagnozę technologiczną, zarekomendują możliwe rozwiązania, skroją na miarę i wdrożą narzędzia z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej. E-bon to także zakup licencji na usługi w chmurze – dostęp do infrastruktury i oprogramowania, administrowanie stronami www, wirtualne środowiska pracy. 

Więcej informacji można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową: ebony@kujawsko-pomorskie.pl.

Trwają prace nad uruchomieniem kolejnych form wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat mikrograntów będą dostępne w najbliższym czasie na stronach: 

SPECJALNA POŻYCZKA OBROTOWA

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek, które są aktualnie oferowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu (KPFP)[2].

Specjalna pożyczka obrotowa, przeznaczona dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19.

Procedury aplikowania o pożyczkę obrotową zostały uproszczone, a przedsiębiorcy poszkodowani przez pandemię mogą także skorzystać z:

– dłuższego terminu spłaty pożyczki;

– dłuższej karencji w spłacie rat;

– karencji w spłacie kapitału.

Pożyczka obrotowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to pożyczka, w ramach której finansowane będą przedsięwzięcia wspomagające bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa, m.in.:

– zakup surowców i towarów handlowych; koszty stałe i bieżące firmy, m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy, promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń, obsługa biura: telefon, prąd, opłata za licencje.

Wysokość pożyczki: do 150 tys. zł;

Oprocentowanie: 2,44%–2,84%;

Okres spłaty: do 3 lub 5 lat dla firm poszkodowanych przez COVID-19;

Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 3 lub do 6 m-cy dla firm poszkodowanych przez COVID-19;

Brak prowizji

Pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Więcej informacji nt. Specjalnej pożyczki obrotowej można znaleźć na stronie KPFP.

WSPARCIE URZĘDÓW PRACY

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19:

 1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:
 2. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy będą udzielali informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19

INFORMACJE LOKALNE

Administracja lokalna również uruchomiła własne projekty wsparcia dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Poniżej przedstawiono przykładowe programy wsparcia zaprezentowane przez największe miasta regionu: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław.

Bydgoszcz dla przedsiębiorców – pakiet antykryzysowy

Przedsiębiorcy (lub inne podmioty), którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu:

 • podatku od nieruchomości;
 • najmu lokalu użytkowego (w zasobach komunalnych) oraz dzierżawy terenu;
 • dzierżawy gruntu gminy,

w formie:

 • odroczenia terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 • rozłożenia na raty należności, z terminem płatności ostatniej raty 10 stycznia 2021 r.

W celu uzyskania ulgi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek oraz dołączyć podstawowe wymagane dokumenty. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, albo pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Oficjalnego Serwisu Miasta Bydgoszcz.

Toruń dla przedsiębiorców – pakiet antykryzysowy

Przedsiębiorcy, którzy wykażą, że na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności utracili możliwość zarobkowania, mogą ubiegać się o:

1. Odraczanie na okres od 3 do 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r., terminów płatności:

–  podatku od nieruchomości;

– czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Odroczenie dotyczy należności, dla których termin zapłaty nie upłynął.

2. Rozkładanie na raty, z terminem płatności ostatniej raty maksymalnie do 15 grudnia 2020 r., należności z tytułu:

– podatku od nieruchomości;

– podatku od środków transportowych;

– opłat za dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste;

– czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Rozłożenie na raty dotyczy należności, dla których termin zapłaty upłynął.

Ponadto, przedsiębiorcy będący najemcami i prowadzący działalność w lokalach użytkowych, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i którzy dokonali zamknięcia lokalu dla bezpośredniej obsługi klientów w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie zamknięcia odnotowali spadek przychodów z działalności wynoszący nie mniej niż 50% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

3. Umorzenie należności z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych:

 • wnioski o umorzenie należy składać po odwołaniu stanu epidemii;
 • wnioski o umorzenie mogą składać przedsiębiorcy, będący najemcami oraz prowadzący w wynajmowanych lokalach działalność, w szczególności określoną w §6 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dokonali w okresie od 16 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, zamknięcia lokalu w zakresie bezpośredniej obsługi klientów;
 • fakt zamknięcia lokalu ze wskazaniem daty zamknięcia należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej drogą mailową na adres  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakładu przy ul. Grudziądzkiej 159 B, z zastrzeżeniem pkt.

Zgłoszenie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania umorzenia.

 • umorzenie dotyczyć może wyłącznie należności z tytułu czynszu wraz z odsetkami (za opóźnienie w zapłacie lub za wcześniejsze odroczenie lub rozłożenie na raty). Umorzenie nie obejmuje opłat za media oraz opłat eksploatacyjnych i zaliczek na fundusz remontowy, jeśli lokal znajduje się w zasobach wspólnot mieszkaniowych;
 • umorzenie czynszu może nastąpić w wysokości nie przekraczającej:
 • 50% należności za pierwszy miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
 • 75% należności za drugi miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
 • 100% należności za trzeci miesiąc kalendarzowy (i ewentualnie kolejne), w którym lokal będzie zamknięty,

przy czym za datę zamknięcia lokalu przyjmuje się datę wskazaną w zgłoszeniu do ZGM – dokonanym zgodnie z pkt 3;

 • w przypadku, gdy okres zamknięcia lokalu będzie krótszy niż miesiąc kalendarzowy, ulgi, o jakich mowa w pkt 6 lit a-c, rozliczane będą proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia lokalu w miesiącu, za który przyznana będzie ulga;
 • umorzenie odsetek może nastąpić w wysokości do 100% należnej kwoty niezależnie od okresu, na jaki został zamknięty lokal;
 • niezbędne dla uzyskania umorzenia na powyższych warunkach jest: uzasadnienie ważnego interesu wnioskodawcy lub interesu publicznego (przy czym przez ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny należy rozumieć odpowiednio sytuacje, w których wskutek płatności czynszu doszłoby do zagrożenia dalszej działalności wnioskodawcy lub naruszenia wartości społecznych typu brak możliwości wypłacenia należnego wynagrodzenia pracownikom).

Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty oraz umorzenie płatności, będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej. Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Wnioski o ulgi można składać:

 1. dotyczące czynszu w lokalach użytkowych:
 2. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP;
 3. w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: zgm@zgm.torun.pl;
 4. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 B,
 5. w formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B
 6. dotyczące pozostałych należności:
 7. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP
 8. w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: zgm@zgm.torun.pl  lub 
 9. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Torunia, 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8;
 10. w formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B.

Wszelkie niezbędne wykazy i formularze dokumentów można pobrać ze strony Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Włocławek dla Biznesu – pakiet antykryzysowy

Samorząd Włocławka uruchomił program wsparcia „Włocławek dla Biznesu”. Program polega na dopuszczeniu obniżenia dotychczasowych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Gmina Miasto Włocławek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Włocławek.

Dopuszczone jest także odroczenie w spłacie bądź rozłożenie na raty należności wynikających z konieczności uiszczenia podatków lokalnych w tym: od nieruchomości i środków transportowych z zastrzeżeniem, że należność wobec Miasta Włocławek musi zostać zapłacona do dnia 30.11.2020 r.

Zastosowanie powyższych regulacji możliwe jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), prowadzącego działalność na terenie Miasta Włocławek, rozpatrywanego indywidualnie przez Prezydenta Miasta Włocławek. Wniosek stanowiący załącznik do niniejszej informacji należy przesyłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej przy użyciu ePUAP.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Oficjalnego Serwisu Urzędu Miasta Włocławek.

Inowrocławski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców „Przetrwać Koronawirusa”

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na majątku Miasta Inowrocławia (budynki, grunt), jeżeli zawieszą swoją działalność, mogą otrzymać umorzenie opłaty czynszów za ten okres. Ci, którzy nadal prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą liczyć na przełożenie terminu płatności ww. opłaty lub rozłożenie jej na raty.

W zakresie podatków lokalnych, podatków od nieruchomości czy też podatków od środków transportu – będą odraczane ich terminy płatności lub rozkładane na raty.

Z każdej ww. formy pomocy będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który wystąpi o to z pisemnym wnioskiem. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w Urzędzie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: Oficjalnego Serwisu Urzędu Miasta Inowrocław.

WSPARCIE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Enterprise Europe Network (EEN) to ogólnoeuropejska sieć  ponad 600 ośrodków wspierających przedsiębiorczość na całym świecie. Misją sieci Enterprise Europe Network jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku UE. EEN to ścisła współpraca ośrodków, polegająca m.in. na wymianie potrzebnych klientowi informacji  oraz dostęp do wspólnie tworzonej i administrowanej Bazy ofert biznesowych,  zawierającej profile firm poszukujących partnerów zagranicznych. Za wsparcie MŚP w województwie kujawsko-pomorskim odpowiada ośrodek przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Przydatne linki:

Link do europejskiej strony sieci Enterprise Europe Network 

Jak działa sieć EEN? (materiał video)

Dane kontaktowe


[1] Komunikat o planowanych działaniach Województwa jest dostępny na stronie:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/dzialania-podejmowane-przez-zarzad-wojewodztwa-w-celu-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19-wsparcie-srodkami-z-regionalnegopr .

Na tej stronie dostępna jest też prezentacja na temat wszystkich działań w RPO WK-P związanych z przeciwdziałaniem epidemii.

[2] Pełna oferta wsparcia KPFP jest dostępna na stronie internetowej https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/