Nabory wniosków do udziału w Misjach Gospodarczych na Expo 2020 w Dubaju

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Partner projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” ogłasza nabory wniosków do udziału w dwóch misjach gospodarczych organizowanych w ramach Światowej Wystawy Expo Dubaj 2020:

Wielobranżowa Misja Gospodarcza na Expo 2020 w Dubaju (ZEA), 4-8 grudnia 2021 r. skierowana do regionalnych MŚP

oraz

Misja Gospodarcza na Expo 2020 w Dubaju (ZEA), 3-8 luty 2022 r., skierowana do regionalnych MŚP reprezentujących branżę medyczną.

W ramach projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  1. Oferowane wsparcie.
  2. Kto może wziąć udział?
  3. Termin składania wniosków.
  4. Dokumentacja konkursowa.
  1. Oferowane wsparcie:

• koszty przelotu,
• koszty transferu na lotnisko i z lotniska,
• koszty transportu lokalnego każdego Uczestnika z miejsca zakwaterowania do miejsca spotkań oraz z lotniska do hotelu i/lub z lotniska na spotkania oraz z hotelu i/lub miejsca
spotkań na lotnisko zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji,
• koszty zakwaterowania w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdki wraz ze śniadaniami,
• bilety wstępu na targi i/lub inne wydarzenia ujęte w Harmonogramie Misji.

Szacowany koszt Misji Gospodarczej dla 1 Uczestnika wynosi ok. 10 000,00 zł.

Pozostałe koszty Uczestnik Misji Gospodarczej ponosi we własny zakresie.

  1. Kto może wziąć udział?

W organizowanej misji gospodarczej mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

• posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
• prowadzący działalność na terenie woj. kujawsko-pomorskiego;
• spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej;
• wpisujący się w tematykę organizowanej Misji Gospodarczej;
• posiadający strategię rozwoju eksportu;
• posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

  1. Termin składania wniosków:

Wymaganą dokumentację można składać od 2 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. do godz. 12:00, przesłaną na adres e-mailowy: misje@tarr.org.pl

4. Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej wraz z pozostałymi załącznikami: www.tarr.org.pl w zakładce: Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu.

Biuro projektu:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 699 55 00, e-mail: sekretariat@tarr.org.pl

tel.: 56 699 55 25, e-mail: misje@tarr.org.pl