REACH Regulation – weź udział w badaniu panelowym KE

W ramach trwających prac nad przeglądem rozporządzenia REACH (rozporządzenia (WE) nr 1907/2006), Komisja Europejska zaprasza przedsiębiorców do udziału w badaniu panelowym w celu zebrania opinii MŚP, aby zmienione rozporządzenie REACH przyniosło jak największe korzyści sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w UE.

Rozporządzenie REACH służy poprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepszą i szybszą identyfikację swoistych właściwości substancji chemicznych. Cel ten osiąga się w ramach czterech procesów przewidzianych w rozporządzeniu REACH: rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. Celem regulacji jest również zapewnienie swobodnego obrotu substancjami chemicznymi w UE oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności unijnego przemysłu chemicznego.

Ogólnym celem tego przeglądu jest zapewnienie, aby przepisy rozporządzenia REACH odzwierciedlały ambicje Komisji dotyczące innowacji w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, z zachowaniem rynku wewnętrznego, jak określono w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności. Więcej informacji można znaleźć we wstępnej ocenie skutków.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 6 maja 2022 r.

W imieniu KE zapraszamy do udziału w ankiecie i dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.