Śniadanie Biznesowe z EEN: „Skorzystaj z finansowania dla MŚP w Horyzont Europa!” – Toruń, 23.06.2022 r.

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane dofinansowaniu działalności innowacyjnej.

DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

Na spotkanie zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-up’y oraz przedstawicieli przedsiębiorczości akademickiej z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane dofinansowaniem działalności innowacyjnej,  o wysokim potencjale innowacyjnym, z ambicjami komercjalizacji swojej innowacji na rynku globalnym. W szczególności zapraszamy przedsiębiorstwa, które otrzymały już fundusze od inwestorów, granty na rozwój innowacji lub w ciągu ostatnich dwóch lat nagrodę za swoją innowację.

Szkolenie  szczególnie polecamy podmiotom, które składały wniosek do NCBiR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, ponieważ może on z powodzeniem zostać złożony także w EIC Accelerator.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas spotkania zaproszeni eksperci przedstawią procedurę składania wniosku projektowego w EIC Accelerator.

FORMUŁA SPOTKANIA

Szkolenie stacjonarne w formie warsztatu, w zakresie przedstawienia procedury składania wniosku projektowego w EIC Accelerator.

OBSZARY TEMATYCZNE

Propozycje obszarów tematycznych, które zostaną poruszone podczas spotkania:

  • Jak firma powinna się przygotować do Pitch deck presentation oraz Video pitch?
  • Jak wygląda krótki wniosek (short application) i co należy podać we wniosku?
  • Jak przygotować się do długiego wniosku (full application)?
  • Jak przebiega procedura złożenia długiego wniosku (full application)?
  • Na czym polega Panel Jury?
  • Możliwości dofinansowania w  programie ‘Granty na Eurogranty’.

Ideą spotkania jest nabycie przez przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, wiedzy nt. działania EIC ACCELERATOR w programie Horyzont Europa. Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertami tychże aspektów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Śniadanie odbędzie się w sali nr 16 (parter) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13 a.

Termin szkolenia: 23 czerwca 2022 r., godz. 8.30 – 14.30

Prelegenci:

Anna Nikodym – Bilska

Absolwentka prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP 500 INNOVATORS – ukończyła studia „Science-Management-Commercialization” w Hass School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz odbyła staże w firmach Doliny Krzemowej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Menadżer Innowacji” oraz „Coaching profesjonalny” w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Od 2004 r. związana z Instytutami Naukowymi oraz branżą obronności i bezpieczeństwa. Koordynowała wdrożenia innowacyjnych technologii z obszaru robotyki oraz lotnictwa. Brała udział w projektach badawczych 7 Programu Ramowego oraz Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej w konkursach SME Instrument, EIC ACCELERATOR, oraz Societal Challenges i SESAR JU.

Dariusz Janusek

Współzałożyciel i prezes firmy SensoriumLab, specjalizującej się w wytwarzaniu sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. Posiada doświadczenie w badaniach stosowanych w dziedzinie nieinwazyjnych, optycznych i elektrycznych metod diagnostyki medycznej. Główny badacz oraz członek zespołów badawczych w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Założyciel firmy specjalizującej się w projektowaniu i sprzedaży systemów elektronicznych. Zaangażowany w projektowanie i komercjalizację produktów dla rynku bezpieczeństwa. Ekspert w programie SME Instrument oraz członek Jury EIC Accelerator, Horyzont2020. Współzałożyciel i pierwszy wiceprezes stowarzyszenia TOP 500 Innovators zrzeszającego naukowców i specjalistów ds. komercjalizacji z instytutów badawczych z całej Polski. Pozyskał wiedzę w zakresie przedsiębiorczości na Stanford University w Stanach Zjednoczonych, Cambridge University i Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

Izabela Fiszer – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zastępca dyrektora, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rachunkowości i finansów podmiotów prywatnych oraz organizacji związkowych polskich pracodawców korzystających ze środków UE. Od 2004 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielając wsparcia merytorycznego funduszom kapitału zalążkowego w zakresie prowadzonej przez nich działalności pożyczkowej i poręczeniowej na rzecz MŚP. Nadzorowała realizację i rozliczanie projektów inwestycyjnych w ramach SPO WKP oraz POIG. Przez wiele lat zajmowała się wdrażaniem projektów z zakresu gospodarki elektronicznej (e-biznes, usługi i produkty cyfrowe).
Współtworzyła zasady wsparcia projektów dot. opracowania koncepcji i przygotowania aplikacji o EUROGRANT oraz ekspansji zagranicznej MŚP w ramach POIR i POPW. Od 2020 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za internacjonalizację MŚP, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych za granicą i umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz udzielającym wsparcia MŚP aplikującym o granty z UE.

Anna Wąsikowska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, główny specjalista, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Absolwentka Katedry Polityki Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej. Od 2005 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy rozwoju sieci funduszy kapitału zalążkowego. W perspektywie finansowej 2007-2013 zajmowała się wdrażaniem działania 3.1 PO IG „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, zapewniającego inwestycje kapitałowe w nowo powstałe przedsiębiorstwa za pośrednictwem funduszy zalążkowych, inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów technologii i parków naukowo-technologicznych. Współtwórczyni i realizatorka założeń pilotażu Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, nowatorskiego rozwiązania hybrydowego łączącego finansowanie dłużne z finansowaniem kapitałowym, dedykowanego mikro i małym przedsiębiorstwom.
Przez kilka lat realizowała działania dotyczące internacjonalizacji i umiędzynarodowienia oferty polskich przedsiębiorstw MŚP oraz Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach POIR i POPW.
Zaangażowana w prace Komisji Oceny Projektów w konkursie Granty na Eurogranty, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje: tel.: (56) 699 54 82; e-mail: karolina.gzubicka@tarr.org.pl

Wydarzenie dofinansowane z Programu na rzecz Jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.